فلاشة مسحوبة عن طريق Crack Inferno لهاتف Samsung SM-J7 Pro ( المقلد)

 >Current Task: VIVO>>MediaTek>>Read Information(Extend)

>>

>>Operation:

          1. Power off the phone.

          2. Please insert USB cable within 40 seconds.

>> 

>>MediaTek PreLoader USB VCOM_V1632 (Android) (COM6)

>> 

>>Connecting...

>>CPU TYPE:MT6580

>>Hardware version:CA00

>>Software version:0000

>>SecCfgVal :0x00000000

>>BromVersion :0xFF

>>BLVersion :0x01

>>Boot downloading complete!

>>EMMC_ID:0x110100303034474530016D9631B6720F

>>EMMC_PRODUCT_NAME: 0x303034474530

>>EMMC_BOOT1_SIZE: 0x00200000

>>EMMC_BOOT2_SIZE: 0x00200000

>>EMMC_PRMB_SIZE: 0x00080000

>>EMMC_GP1_SIZE: 0x00000000

>>EMMC_GP2_SIZE: 0x00000000

>>EMMC_GP3_SIZE: 0x00000000

>>EMMC_GP4_SIZE: 0x00000000

>>EMMC_USER_SIZE: 0x0EC000000(3.69 G)

>> 

>>INT RAM: 128KB SDRAM    EXT RAM: 512MB DRAM

>>Find partition success.

>> 

>>Total partition entries found: 24

>>preloader:>>addr:0x000000  -- length:0x040000

>>pgpt:>>addr:0x000000  -- length:0x080000

>>proinfo:>>addr:0x080000  -- length:0x300000

>>nvram:>>addr:0x380000  -- length:0x500000

>>protect1:>>addr:0x880000  -- length:0xA00000

>>protect2:>>addr:0x1280000  -- length:0xA00000

>>seccfg:>>addr:0x1C80000  -- length:0x040000

>>lk:>>addr:0x1CC0000  -- length:0x060000

>>boot:>>addr:0x1D20000  -- length:0x1000000

>>recovery:>>addr:0x2D20000  -- length:0x1000000

>>para:>>addr:0x3D20000  -- length:0x080000

>>logo:>>addr:0x3DA0000  -- length:0x800000

>>expdb:>>addr:0x45A0000  -- length:0xA00000

>>frp:>>addr:0x4FA0000  -- length:0x100000

>>nvdata:>>addr:0x50A0000  -- length:0x2000000

>>metadata:>>addr:0x70A0000  -- length:0x2760000

>>oemkeystore:>>addr:0x9800000  -- length:0x200000

>>secro:>>addr:0x9A00000  -- length:0x600000

>>keystore:>>addr:0xA000000  -- length:0x800000

>>system:>>addr:0xA800000  -- length:0x60000000

>>cache:>>addr:0x6A800000  -- length:0x10000000

>>userdata:>>addr:0x7A800000  -- length:0x70780000

>>flashinfo:>>addr:0xFFFF0084  -- length:0x1000000

>>sgpt:>>addr:0xFFFF0004  -- length:0x080000

>> 

>>BasicInfo :

>>Brand     : Samsung

>>ProdName  : SM-J7 Pro[9]

>>ProdModel : SM-J7 Pro[9]

>>Device    : SM-J7 Pro[9]

>>AndroidVer: 8.1

>>MTK CPU   : MT6580

>>MTK PRJ   : ALPS.L1.MP6.V2_WEG.L_P73

>>Display ID: l300_lyx_a890_welcome_480x960_en_YL_v13

>>Board ID  : 

>>Build Date: 2019 05 21  12:45:23 CST

>>IMEI_1    :  ***************

>>IMEI_2    :  ***************

>> 

>>Read phone info OK
PASS: abou@imad

Comments